2008/Mar/04

 

(^_^) ยิ้มธรรมดา
(^ ^)
อมยิ้ม
(*^ _^*)
ยิ้มแบบมีประกาย
(^0^) /
ยกมือขึ้นแล้วร้อง ว้าว
(>_ > > > p(^ ^)q
ขอให้โชคดีนะ
(T_T)
ร้องให้น้ำตาไหลพรากๆ
(-_-)ZZZ
ราตรีสวัสดิ์
(._.?)
ผมไม่เข้าใจจริงๆ ครับ
(^_^)V
สู้ตายค่ะ (ชนะแล้ว)
(P_-)
ส่องแว่นขยายดูสิ ปิดบังอะไร
(^^)//
เก่งจัง ปรบมือให้หน่อย
(^-^)b
เห็นด้วยไม๊ ?
(-_-)
ไม่พอใจนะ แต่ไม่แสดงออก
(^_^;)
ประหลาดใจจนไม่รู้จะพูดออกไปยังไง
(._. )( ._.)
กำลังหาอะไรอยู่ล่ะ ?
((((((^_^;)
ไม่สะดวกใจที่จะอยู่ตรงนั้น(อยากจะไปแล้ว)
(>__ > > > ( ^_^)/U*U(^_^ )
ไชโย ชนแก้วกันดีกว่า
m ( _ _ ) m
เสียใจจริงๆ ได้โปรดให้อภัยผมด้วย
o (^_-) O
นี่แน่ะ ชกซะเลย
(^3^)
Chu!! ขอจ๊วบดังๆ ทีนะ
(^.^)/~~~
โบกผ้าเช็ดหน้าพร้อมกับกล่าวลาก่อน
(;_;)/~~~
กล่าวอำลาโบกผ้าเช็ดหน้าพร้อมน้ำตา
(-.-)y-.o0O
สูบบุหรี่อย่างผ่อนคลาย (แต่ว่าตายผ่อนส่งนะจ๊ะ)
(^_-)-*
กระพริบตาเจ้าค่ะ
(^_-)db(-_^)
เกี่ยวก้อยสัญญากันนะ
(/^o)/(/o^)/
มาเต้นกันดีกว่า
(=^.^=)
แมวค่ะ
~~~~~(m--)m
ผีมาแล้ว...

 

Comment

Comment:

Tweet


comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà äçåðæèíñê íîâîñòü, ñàéò çíàêîìñòâà â áåëîðåöêå, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóóøêîé, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ãåëåíäæèê, çíàêîìñòâî èíòèìíûå âñòðå÷è,
#120 by Ykmkhfad (93.174.93.154) At 2010-07-08 11:51,
comment5, çíàêîìñòâî ãîðîäöà, ñåêñ ñî ñòàðûìè æåíùèíàìè çíàêîìñòâî, èíòèìçíàêîìñòâà â ãîðîäå þæíîñàõàëèíñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà ïîëòàâà, çíàêîìñòâà ñ âäîâöàìè â óëüÿíîâñêå,
#119 by Ycfgfykh (93.174.93.154) At 2010-07-08 11:51,
comment2, çíàêîìñòâà èçìàéëîâñêèé ïàðê, çíàêîìñòâî â âî âëàäèêàâêàçå, çíàêîìñòâà.õàáàðîâñê, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê, êîòëàñ èíòèì,
#118 by Vxiwdyjy (93.174.93.154) At 2010-07-08 11:33,
comment2, çíàêîìñòâà ãîðîä óêðàèíà øàõòåðñê, çíàêîìñòâà â êàìåíåö ïîäîëüñêå, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ áàëüíûå òàíöû, íèæíåâàðòîâñê çíàêîìñòâà áè, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà â ñàðàòîâå,
#117 by Nfdkpewv (93.174.93.154) At 2010-07-08 11:33,
comment3, íîâîñèáèðñêàÿ ñëóæáà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ïîëòàâè, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé ñåãåæà, èíòèì çíàêîìñòâî òþìåíü, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöàìè â ñïá,
#116 by Qgimvhty (93.174.93.154) At 2010-07-08 11:16,
comment1, áèñåêñóàëû çíàêîìñòâà áåëãîðîä, óôà çíàêîìñòâà ñîòîâ, çíàêîìñòâà ïî àëìàòå, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç õàíòûìàíñèéñêà, îäíîêëàññíèêè çíàêîìñòâî ìàéë,
#115 by Rajzibil (93.174.93.154) At 2010-07-08 11:16,
comment3, çíàêîìñòâî â ìîëäàâèé, çíàêîìñòâà â ñåâåðñêîì ðàéîíå, èíäèâèäóàëêè çíàêîìñòâà óôà, áèñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â õàá, çíàêîìñòâà îí ëàéí óêðàèíà,
#114 by Tragxcgx (93.174.93.154) At 2010-07-08 10:59,
comment3, çíàêîìñòâà òàìáîâ îðã, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíà 45-53ëåò ã.êðàñíîÿðñê, òàòàðêè íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî íîâîìîñêîâñê òóëüñêîé îáë, èíòèì çíàêîìñòâà íîâîõîïåðñê,
#113 by Gvsrxmjs (93.174.93.154) At 2010-07-08 10:59,
comment5, èíòèì èíòåðíåò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâà ðóññêèõ ãååâ â ïåêèíå, çíàêîìñòâà äëÿ èòèìà, çíàêîìñòâà ñå÷àñ,
#112 by Ilyouhas (93.174.93.154) At 2010-07-08 10:12,
comment3, èíòèì çíàêîìñòâà ðåñïóáëèêà àëòàé, èíòèì çíàêîìñòâà êîìñîìîëüñêê íà àìóðå, çíàêîìñòâà ãîðîäà íîâîàëåêñàíäðîâñêà, çíàêîìñòâà ãîðîä òîñíî, ñàéò çíàêîìñòâà ëåñáèÿíîê,
#111 by Gdmsxxwl (93.174.93.154) At 2010-07-08 10:12,
comment1, ïåðåïèñêà çíàêîìñòâà ñ êàçàõñòàí, çíàêîìñòâà òèðàñïîëÿ è áåíäåð, ëåñáè çíàêîìñòâà íèê êëåòêà, çíàêîìñòâà â ðûáèíñêå ÿð. îáë, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðê êîìè,
#110 by Osjivpxg (93.174.93.154) At 2010-07-08 09:40,
comment2, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîçëûõ â ñòàâðîïîëå, çíàêîìñòâà ìîñêâà ôóòôåòèø, ñåêñ çíàêîìñòâà äëÿ ìîëîäûå, çíàêîìñòâà ñûêòûâêàð ñàìûé ïîïóëÿðíûé ñàéò, çíàêîìñòâà êðûì êðûìñêèå çíàêîìñòâà,
#109 by Nngvlkca (93.174.93.154) At 2010-07-08 09:40,
comment5, çíàêîìñòâà â óñîëüåñèáèðñêîì, çíàêîìñòâà òðàíñâåñòèòîâ òðàíññåêñóàëîê, èíòè çíàêîìñòâà èíäèâèäóàëêè êðàñíîäàð, çíàêîìñòâà çà ðóáåæ¸ì, ñàòêà èíòèì çíàêîìñòâà,
#108 by Ckucqjwb (93.174.93.154) At 2010-07-08 09:25,
comment5, çíàêîìñòâà ïàâëîâñêèé ðàéîí, õî÷ó íàèòè ñïîíñîðà èíòèì, ñàéòû çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñê, çíàêîìñòâà äëÿ ïûøåê, çíàêîìñòâî ïî âûêñå,
#107 by Htkakeck (93.174.93.154) At 2010-07-08 09:25,
comment1, çíàêîìñòâà êûòëûì, çíàêîìñòâà êóðñàíòîâ, çíàêîìñòâà ñóðãóò ïàðíè, çíàêîìñòâà ëó÷øèé ñàéò çíàêîìñòâ, çíàêîìñòâà ïîä íîâûé ãîä,
#106 by Jrwojxsn (93.174.93.154) At 2010-07-08 08:34,
comment3, ïàðû æ çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî ïî ñåòè, çíàêîìñòâî ñ àëåêñååì â èíòå, çíàêîìñòâà â áåëîÿðñêîì õìàî, çíàêîìñòâà ñ áîãàòûìè äåâóøêàìè ìîñêâû,
#105 by Mxqukxsf (93.174.93.154) At 2010-07-08 08:34,
comment3, çíàêîìñòâà â ñûêòûâêàðå, çíàêîìñòâî ìîñêâà ïåäàãîã ðîñò âåñ, ã âîëîãäà çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ïàâëîäàðà, ýëèòíûå èíòèì óñëóãè ñïá,
#104 by Cudlcghh (93.174.93.154) At 2010-07-08 08:17,
comment6, ãîðÿ÷èå çíàêîìñòâà ìóðìàíñê, ñåêñ çíàêîìñòâà â êèðñàíîâå, çíàêîìñòâî ñòðàíû ãëóõîíåìûõ, ñòàâðîïîëüñêîå çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî ìàõà÷êàëà êàåêåíò,