2008/Mar/04

 

(^_^) ยิ้มธรรมดา
(^ ^)
อมยิ้ม
(*^ _^*)
ยิ้มแบบมีประกาย
(^0^) /
ยกมือขึ้นแล้วร้อง ว้าว
(>_ > > > p(^ ^)q
ขอให้โชคดีนะ
(T_T)
ร้องให้น้ำตาไหลพรากๆ
(-_-)ZZZ
ราตรีสวัสดิ์
(._.?)
ผมไม่เข้าใจจริงๆ ครับ
(^_^)V
สู้ตายค่ะ (ชนะแล้ว)
(P_-)
ส่องแว่นขยายดูสิ ปิดบังอะไร
(^^)//
เก่งจัง ปรบมือให้หน่อย
(^-^)b
เห็นด้วยไม๊ ?
(-_-)
ไม่พอใจนะ แต่ไม่แสดงออก
(^_^;)
ประหลาดใจจนไม่รู้จะพูดออกไปยังไง
(._. )( ._.)
กำลังหาอะไรอยู่ล่ะ ?
((((((^_^;)
ไม่สะดวกใจที่จะอยู่ตรงนั้น(อยากจะไปแล้ว)
(>__ > > > ( ^_^)/U*U(^_^ )
ไชโย ชนแก้วกันดีกว่า
m ( _ _ ) m
เสียใจจริงๆ ได้โปรดให้อภัยผมด้วย
o (^_-) O
นี่แน่ะ ชกซะเลย
(^3^)
Chu!! ขอจ๊วบดังๆ ทีนะ
(^.^)/~~~
โบกผ้าเช็ดหน้าพร้อมกับกล่าวลาก่อน
(;_;)/~~~
กล่าวอำลาโบกผ้าเช็ดหน้าพร้อมน้ำตา
(-.-)y-.o0O
สูบบุหรี่อย่างผ่อนคลาย (แต่ว่าตายผ่อนส่งนะจ๊ะ)
(^_-)-*
กระพริบตาเจ้าค่ะ
(^_-)db(-_^)
เกี่ยวก้อยสัญญากันนะ
(/^o)/(/o^)/
มาเต้นกันดีกว่า
(=^.^=)
แมวค่ะ
~~~~~(m--)m
ผีมาแล้ว...

 

Comment

Comment:

Tweet


comment5, çíàêîìñòâà â äðåçíå, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè ãîðîäà íîÿáðüñêà, èíäèâèäóàëêè ïðîñòèòóòêè èíòèì ñàíêò ïåòåðáóðã, çíàêîìñòâî èíîñòðàíöàì, çíàêîìñòâà ïî ã.àñòàíà êàçàõñòàí,
#170 by Ytcsuuyl (93.174.93.154) At 2010-07-08 23:39,
comment4, çíàêîìñòâî ñ ãååìè â âîðîíåæå, çíàêîìñòâà ñàìîäîñòàòî÷íûõ ìóæ÷èí ñ ñåðüåçíûìè íàìåðèíåÿìè, çíàêîìñòâà ãîðîä øàðüÿ, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé, ñåêñ çíàêîìñòâà ìóðìàíñêîé îáë,
#169 by Kptcowqn (93.174.93.154) At 2010-07-08 23:38,
comment2, çíàêîìñòâà â áåëîðóññèè ìîãèëåâ, xxx çíàêîìñòâà óêðàèíà çàïîðîæüå, çíàêîìñòâà óçáåêèñòàí òàøêåíò èíòèì, ñøà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ùó÷èíñêå,
#168 by Txuoizih (93.174.93.154) At 2010-07-08 23:21,
comment2, ëåñáè çíàêîìñòâà ñìîëåíñê è îáëàñòü, çíàêîìñòâà òðàíñåêñóàëîâ mamba, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè èç êàçàõñòàíà, òàìáîâ çíàêîìñòâà ñëàâà, çíàêîìñòâà òðàíñåêóàëû,
#167 by Nxhxglxm (93.174.93.154) At 2010-07-08 23:21,
comment5, çíàêîìñòâà â ãåðìàíèè áåðëèí, èíòèì óñëóãè ìóæ÷èí â äîíåöêå, èíòèì èíäèâèäóàëêè äåâóøêè ìîñêâà, èíòèì çíàêîìñòâà ãîðîäîâèêîâñê, çíàêîìñòâà òðàíñ áàðíàóë,
#166 by Hsogmdhk (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:47,
comment2, çíàêîìñòâà ïî ðîñòó âåñó, çíàêîìñòâà ãîðîäà ÿðîñëàâëÿ, èíòèì çíàêîìòâà ñåêñ, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ èíòèì ýðîòèêà, ñåêñè çíàêîìñòâà â äîíåöêå,
#165 by Wsnborgb (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:47,
comment2, ìîëîäûå çíàêîìñòâà èðêóòñê, ñâèíãåð çíàêîìñòâî íîâîêóçíåöê, çíàêîìñòâà â ãîðäå êàìåíåö -ïîäîëüñêîì, îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâàõ, èíòèì âûáîðã,
#164 by Mcrmycrc (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:15,
comment3, çíàêîìñòâà ñåêñ âå÷åðèíêè, çíàêîìñòâà òóëà è òóëüñêàÿ îáëàñòü, ïîçíàêîìèòüñÿ ñäåâóøêîé èç îñåòèè, çíàêîìñòâî îìñê ìóðîìöåâî, âèðòóàëüíîå çíàêîìñòâà äëÿ ñåê,
#163 by Bjbingtm (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:15,
comment1, çíàêîìñòâà è îáùåíèå íà funlove, çíàêîìñòâî â ðåàëå, ðîñòîâ íà äîíó ïèêàíòíûå çíàêîìñòâà, ñåìåéíîé ïàðîé èíòèì, ñàéòû èíòèì çíàêîìñòâ áëàãîâåùåíñêà,
#162 by Sfjykupx (93.174.93.154) At 2010-07-08 21:42,
comment4, ã íèêîëàåâ èíòèì çíàêîìñòâà, ìàèë ïëàíåò çíàêîìñòàî èíòèì îäåññà, çíàêîìñòâà áîáèí äåíèñ, çíàêîìñòâà ñ ïàðíåì â ñàðàíñêå, ñåêñ çíàêîìñòâî ìîëäîâà,
#161 by Zukqhmun (93.174.93.154) At 2010-07-08 21:42,
comment6, çíàêîìñòâà â êàðà÷àåâî -÷åðêåññèè, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç óðàëüñêà, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â èçðàèëå, äåâ÷îíêó äëÿ çíàêîìñòâà èç ñàìàðû, öåëü çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíîé,
#160 by Hvszutwr (93.174.93.154) At 2010-07-08 21:26,
comment6, çíàêîìñòâà ìåòðî áåëÿåâî äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà äëÿ åáëè â êðûìó, çíàêîìñòâà â ãîðîäå èíòå, çíàêîìñòâà â ãåðìàíèè ãîðîä âåðäåí, òðàíñâèñòèòû çíàêîìñòâà,
#159 by Hwzwchny (93.174.93.154) At 2010-07-08 21:26,
comment3, çíàêîìñòâà â ã. ìûòèùè, êàçàõñòàí çíàêîìñòâà ìóñóëüìàí, porno çíàêîìñòâà, èíòèì çíàêîìñòâà ìåíäåëååâñê, çíàêîìñòâà äåâóøêè ÿâëåíêà,
#158 by Eqwgyqhm (93.174.93.154) At 2010-07-08 20:52,
comment5, äåâóøêà èíòèì êðèâîé ðîã, äàãåñòàí çíàêîìñòâà ïîèñê ëþäåé, äåâóøêè èæåâñêà çíàêîìñòâà íà ñàéòå, ïèòåðñêîå çíàêîìñòâà, èíòèì àãåíñòâà ñìîëåíñê,
#157 by Lnnzmjmb (93.174.93.154) At 2010-07-08 20:52,
comment6, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â èçðàèëå, æåëàÿ ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâî äëÿ èíòèìà â äîíåöêå, èíòèì çíàêîìñòâà â ã. äóáíà, ñåêñ-çíàêîìñòâà ãîðîä êóðãàí,
#156 by Zgmsktim (93.174.93.154) At 2010-07-08 20:34,
comment5, ìóæ÷èíû çíàêîìñòâà èíîñòðàíöû ôðàíöóçû, çíàêîìñòâî óçáåêèñòàíå ñåìåéíûé ïàðû òàøêåíòå, çíàêîìñòâà êèøèíåâ, ñåêñ çíàêîìñòâà â êîðîëåâ, óàëüíûå çíàêîìñòâà â îçåðñêå,
#155 by Hqsducnn (93.174.93.154) At 2010-07-08 20:00,
comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä íàõîäêà, áèóàëüíûå çíàêîìñòâà òóëà, çíàêîìñòâà ñàíêïåòåðáóðã ìàðèíà 21, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëåçáèÿíêîé, ñåêñ çíàêîìñòâà çà 40,
#154 by Hxdesggf (93.174.93.154) At 2010-07-08 20:00,
comment6, çíàêîìñòâî â êðàå, çíàêîìñòâà àíòèëüñêèå îâà, êðûì êðàñíîïåðåêîïñê çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ìóñóëüìàí îíà èùåò åãî, çíàêîìñòâà çà 30 èâàíîâî,