2008/Mar/04

 

(^_^) ยิ้มธรรมดา
(^ ^)
อมยิ้ม
(*^ _^*)
ยิ้มแบบมีประกาย
(^0^) /
ยกมือขึ้นแล้วร้อง ว้าว
(>_ > > > p(^ ^)q
ขอให้โชคดีนะ
(T_T)
ร้องให้น้ำตาไหลพรากๆ
(-_-)ZZZ
ราตรีสวัสดิ์
(._.?)
ผมไม่เข้าใจจริงๆ ครับ
(^_^)V
สู้ตายค่ะ (ชนะแล้ว)
(P_-)
ส่องแว่นขยายดูสิ ปิดบังอะไร
(^^)//
เก่งจัง ปรบมือให้หน่อย
(^-^)b
เห็นด้วยไม๊ ?
(-_-)
ไม่พอใจนะ แต่ไม่แสดงออก
(^_^;)
ประหลาดใจจนไม่รู้จะพูดออกไปยังไง
(._. )( ._.)
กำลังหาอะไรอยู่ล่ะ ?
((((((^_^;)
ไม่สะดวกใจที่จะอยู่ตรงนั้น(อยากจะไปแล้ว)
(>__ > > > ( ^_^)/U*U(^_^ )
ไชโย ชนแก้วกันดีกว่า
m ( _ _ ) m
เสียใจจริงๆ ได้โปรดให้อภัยผมด้วย
o (^_-) O
นี่แน่ะ ชกซะเลย
(^3^)
Chu!! ขอจ๊วบดังๆ ทีนะ
(^.^)/~~~
โบกผ้าเช็ดหน้าพร้อมกับกล่าวลาก่อน
(;_;)/~~~
กล่าวอำลาโบกผ้าเช็ดหน้าพร้อมน้ำตา
(-.-)y-.o0O
สูบบุหรี่อย่างผ่อนคลาย (แต่ว่าตายผ่อนส่งนะจ๊ะ)
(^_-)-*
กระพริบตาเจ้าค่ะ
(^_-)db(-_^)
เกี่ยวก้อยสัญญากันนะ
(/^o)/(/o^)/
มาเต้นกันดีกว่า
(=^.^=)
แมวค่ะ
~~~~~(m--)m
ผีมาแล้ว...

 

Comment

Comment:

Tweet


comment2, èíòåðíåò çíàêîìñòâà ïîäâîäíûå êàìíè, çíàêîìñòâî íîâîñè, êëèìîâî çíàêîìñòâà,
#220 by Cqfarkuu (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:29,
comment1, çíàêîìñòâà ïåðìñêèé êðàé áàðäûìñëèé í, èíòèì ñåâåðñê, ìóëàò èíòèì, çíàêîìñòâà â òàíçàíèè,
#219 by Czylohox (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:06,
comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàðàïóëå, çíàêîìñòâà êûðãûçñòàí, ÷åðåïîâåö çíàêîìñòâà äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíîé æåíùèíîé,
#218 by Miocjcxa (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:55,
comment4, çíàêîìñòâà âîëãîãðàä îíëàéí, çíàêîìñòâà ñïîíñîðñòâî êðàñíîÿðñê, çíàêîìñòâà èç âîëãîãðàäà,
#217 by Wqitdnfc (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:43,
comment1, çíàêîìñòâà - øóõðàò, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â áëàãîâåùåíñêå, èùåøü ñâîþ ëþáîâü çíàêîìñòâà çäåñü,
#216 by Bupmlmsp (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:32,
comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà â íîâîäâèíñêå, çíàêîìñòâà íà ïëîòèíêå, ñåêñ çíàêîìñòâà âî âëàäèìèðå, çíàêîìñòâà ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü êàíäàëàêøà,
#215 by Crauceqi (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:09,
comment1, çíàêîìñòâî ëîâå ïëàíåò, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà â ïèòåðå, àçåðáàéäæàíñêèå çíàêîìñòâî,
#214 by Lccftfey (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:46,
comment5, çíàêîìñòâà â ã.êñòîâî, çíàêîìñòâà ïî ïåðåïèñêè ðîñòîâ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì èç òîëüÿòòè, ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâà â áåëàðóñè,
#213 by Siiildbs (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:35,
comment2, çíàêîìñòâà â âîëîãäå 24, çíàêîìñòâî ñ æåíùèíîé îò 52, êàìûøèí èíòèì óñëóãè, çíàêîìñòâà áóçóëóê îðåíáóðãñêîé îáëàñòè,
#212 by Pskmijzp (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:24,
comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà äìèòðîâñê, ñåêñ çíàêîìñòâà â øûìêåíòå, çàìóæíÿÿ æåíùèíà õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ çàíÿòèÿ ñåêñîì ñ æåíàòûì ìóæ÷èíîé,
#211 by Ivapmtyn (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:12,
comment5, ñàäî ìàçî çíàêîìñòâà ñèìôåðîïîëü, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñâàäüáû, çíàêîìñòâà â ñóðãóòå mail.ru, òðàíñâåñòèò ïîçíàêîìèòüñÿ,
#210 by Vibparle (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:50,
comment4, íî÷íûå ñåêñ çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñêà, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà â äàëüíåãîðñêå, äîñêà îáúÿâëåíèÿ ñåêñ çíàêîìñòâà,
#209 by Fdwtfcef (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:38,
comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà áåëîðå÷åíñê, òàòàðñêèå çíàêîìñòâà â îðåíáóðãå, çíàêîìñòâà êàçàõñòàí àòûðàó íîâîñòü, ìîñêâàåðåâàí çíàêîìñòâà,
#208 by Smffmflm (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:27,
comment1, ïîçíàêîìèòüñÿ ñî âçðîñëîé æåíùèíîé äëÿ ñåêñà, ñåêñ çíàêîìñòâà ã ñûçðàíü, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñàëàâàòå è ñòåðëèòàìàêå, çíàêîìñòâà èç ñàðàòîâà,
#207 by Oteslrqg (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:15,
comment4, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â óëüÿíîâñêå, çíàêîìñòâà ïîòðàõàòñÿ â êðèâîì ðîãå, èíòåðíåò çíàêîìñòâà íÿãàíü,
#206 by Nlgculux (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:04,
comment5, èòàëèÿ âàðåçà çíàêîìñòâà, ramble4r çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ÿíàóë, çíàêîìñòâà 18 â ñàíêòïèòåðáóðãå,
#205 by Grxjchkk (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:41,
comment6, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè â îäåññå, äëÿ èìòèìà çíàêîìñòâà äåâóøêàìè êðàñíîäàðà, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóóøêîé, çíàêîìñòâî â ãîðîäå ñàðîâå,
#204 by Ifrlauku (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:30,
comment1, çíàêîìñòâà ñ ëîãîïåäàìè â ñøà è ðîññèÿ, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè âëàäèâîñòîêà, çíàêîìñòâà æ ìîñêâà, çíàêîìñòâà â ëóãàíñêîé îáëàñòè uà,
#203 by Mkvbdysy (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:07,
comment4, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé â âëàäèâîñòîêå, äåâóøêè èíòèì â ïåðìè, ñàìàðà ñåìåéíûå ïàðû çíàêîìñòâà,
#202 by Ftfbuqpl (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:56,
comment3, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå, èíòåðíåò çíàêîìñòâî çíàêîìñòâà îíëàéí, ïîçíàêîìèòüñÿ ñî øëþøêîé èç êàçàíè, èíòèì çíàêîìñòâà õàðîâñê,
#201 by Wdpwdmid (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:22,
comment2, ñåìåéíàÿ ïàðà çíàêîìñòâà â òóëå, ñåêñ çíàêîìñòâî ìàìáî, çíàêîìñòâî ñ ãîëóáûìè,
#200 by Mqfpszpx (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:11,
comment4, çíàêîìñòâà ñî çíîéíûìè æåíùèíàìè, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëþäüìè ñòàðøå 35 ëåò, ñàéòû êëóáîâ ïåðìè, çíàêîìñòâà â íìæíåì í